The Team

 • Dmitriy Solovjov
  Dmitriy Solovjov
  Sales Manager & Director

  +380 50 050 09 15
 • Yuliya Zalevskaya
  Yuliya Zalevskaya
  Transport Manager

  +380 50 050 05 83
 • Maxim Sokur
  Maxim Sokur
  Transport Manager

  +380 50 050 07 19

General manager
Pierre Thielemans
+32 9 235 57 14
+32 475 31 74 65